Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ

Площа посіву, га

100

Сорти

Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, Старобельський

Попередник

Озима пшениця

Урожайність, ц/га

16

Клас ґрунтів

4

Г рупа підприємств

4

Дози внесення добрив:

Мінеральні добрива, т

— нітроамофоска 16:16:16, кг/га

200

Агрохімікати:

інсектициди (Штефесин 2,5%, к. е., л/га)

0,25

десиканти (Реглон Супер 150SL, в. р. кг/га)

1

45

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

енерго-

машина

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

se

га ™ §

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний обі

ообіток г

рунту

1.

Мульчування

грунту

га

100

Т-150К

БДВ-6,5

1

1

2.

Оранка на зяб на глибину 25-27 см з коткуванням

га

100

Т-150К

ПЛН-5-35

ЗККШ-6А

1

1

1

3.

Культивація на глибину 14-16 см

га

100

Т-150К

КТС-10-1

1

1

Передпосівний обробіток грунту та сівба

4.

Ранньовесняне

боронування

га

100

МТЗ-80УК

БП-12

1

1

5.

Навантаження мін. добрив

т

20

МТЗ-80УК

ПЕ-Ф-1А

1

1

6.

Транспортування мін. добрив

т

20

МТЗ80УК

2ПТС-4-

887Б

1

1

7.

Внесення мін. добрив N30P30K30

(нітроамофоска — 200 кг/га)

га

100

МТЗ80УК

МВД-900

1

1

8.

Передпосівна культивація на глибину загортання насіння (5-6 см)

т

100

Т-150К

ККП-6

1

1

9.

Навантаження насіння для сівби

т

1

вручну

1

1

10.

Доставка насіння та заправка сівалок

т

1

МТЗЗ80УК

2ПТС-4-

887Б

1

12.

Сівба пунктирним способом (Норма висіву 50-65 тис. шт/га (6-10 кг/га), глибина загортання 5-6 см)

га

100

МТЗЗ80УК

СУПН-8А

1

1

13.

Прикочування посівів

га

100

МТЗЗ80УК

С-11У

ЗККШ-6А

1

2+1

1

Догляд за посівами

14.

Досходове

боронування

га

100

МТЗЗ80УК

БП-12

1

1

15.

Післясходове

боронування

га

100

МТЗЗ80УК

БП-12

1

1

16.

Перший міжрядний обробіток

га

100

МТЗЗ80УК

КРНВ-5,6-

04

1

1

46

pi

СЛ

4^

|| Разом за період

Со

N

р

р

00

pi

Р1

4^

|| Разом за період

Со

N

§

14,40

СЛ

о

СЛ

сл

ю

сл

4^

V]

со

“сл

о

■ч

“со

о

4^

“сл

о

4^

сл

“сл

■ч

ы

“со

о

о

CD

“о

о

сл

■ч

“ю

■ч

“сл

о

CD

“сл

14)

CD

со

о

о

Норма виробітку

6,94

СЛ

СЛ

“сл

со

со

со

■ч

ю

сл

“со

о

“со

о

“со

о

4^

CD

сл

“сл

со

о

4^

ю

со

“со

сл

Кількість

нормозмін

4^

CO

O)

О)

сл

о

V]

4^

| 221,061

ю

со

о

сл

00

сл

сл

00

сл

сл

00

сл

сл

“о

сл

CD

“о

со

CD

“о

со

CD

“о

со

о

4^

ю

| 136,18

со

CD

Vi

■ч

ю

CD

ю

14)

со

4^

CD

К)

Витрати праці на весь обсяг робіт, пюд.-год.

34,35

со

со

сл

со

4^

со

сл

К)

CD

со

4^

сл

00

о

К)

CD

со

■ч

со

CD

4^

сл

со

4^

“со

сл

К)

CD

со

■ч

со

4^

“со

сл

со

4^

“со

сл

со

CD

4^

сл

4^

сл

00

о

со

CD

4^

сл

СО

механіза­

торам

Тарифна

ставказа

нормозмшіугрн

21,44

іншим

робітникам

238,55

сл

■ч

сл

сл

ю

СЛ

со

00

00

со

ISO

сл

4^

СЛ

339,26

221,26

со

4^

00

со

4^

4^

“сл

сл

38,74

4^

4^

“сл

сл

сл

ю

833,62

224,12

4^

■ч

■ч

со

132,37

СЛ

механіза­

торам

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

сл

00

со

158,79

Oi

іншим

робітникам

238,55

сл

■ч

сл

сл

ю

СЛ

со

о

СО

сл

4^

СЛ

339,26

221,26

158,79

со

4^

00

со

4^

4^

“сл

сл

38,74

4^

4^

“сл

сл

сл

ю

| 833,621

224,12

477,13

132,37

разом

4,30

о

СЛ

ю

о

О)

со

со

“сл

о

00

о

со

“сл

о

“сл

00

о

о

“сл

сл

4^

“ю

о

■ч

“со

СЛ

о

о

00

на одиницю роботи

Витрати палива, кг

4^

CO

о

о

о

О)

ю

о

о

О)

о

о

о

11131,80

00

о

о

о

со

сл

о

“о

о

00

о

со

сл

о

“о

о

сл

“о

о

со

сл

“о

о

со

“о

о

4^

о

“о

о

13350,00II

1120,00

■ч

со

о

“о

о

сл

о

о

“о

о

со

на весь обсяг робіт

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www. novapdf. com/)

Технологічна

операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт, фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуго­

вуючий

персонал

6 s

Q. І

Ф 3 і га ф §

с.-г. машина

механіза­

тори

інші

робітники

марка

кіль­

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17.

Обстеження посіву на враженість бур’янами, шкідниками та хворобами (За необхідності застосовують обприскування пестицидами)

га

100

проводить

спеціаліст

18.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

МТЗ80УК

АПВ-3

1

1

19.

Приготування розчину, доставка та внесення інсектицидів (Штефесин, Доза 0,5 л/га, вода 300 л/г)

га

100

МТЗ80УК

ОП-2000-

2-01

1

1

20.

Другий міжрядний обробіток

га

100

МТЗ80УК

КРНВ-5,6-

04

1

1

21.

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

30

МТЗ80УК

АПВ-3

1

1

22.

Десикація посівів (Реглон, 1 л/га, вода 100 л/га)

га

100

МТЗ80УК

ОП-2000-

2-01

1

1

Збирання врожаю

23.

Збирання врожаю

га

100

Дон-

1500Б

ПЗС-8

1

1

24.

Транспортування насіння соняшнику від комбайна на тік

т. км

900

КАМАЗ-

5510

1

25.

Очищення та сортування зерна

т

160

ОВС-25

1

3

26.

Транспортування зерна в склад

т

155

У13-ТЛ-50

1

48

Норма виробітку

Кількість

нормозмін

Витрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год.

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Витрати палива, кг

механіза­

торам

іншим

робітникам

механіза­

торам

іншим

робітникам

разом

на одиницю роботи

на весь обсяг робіт

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

17.

1,00

7,00

18.

42,10

1,96

13,73

29,87

58,57

58,57

1,03

30,90

19.

51,00

1,96

13,73

45,80

89,81

89,81

1,25

125,00

20.

15,30

6,54

45,75

34,35

224,51

224,51

4,30

430,00

21.

42,10

1,96

13,73

29,87

58,57

58,57

1,03

30,90

22.

51,00

1,96

13,73

45,80

89,81

89,81

1,25

125,00

Разом за період

178,65

869,66

869,66

1293,80

23.

15,70

6,37

44,59

45,80

291,75

291,75

12,60

1260,00

24.

6,37

44,59

25.

119,00

1,34

28,24

21,44

86,48

86,48

26.

350

2,00

14,00

21,44

42,88

42,88

Разом за період

131,41

291,75

129,36

421,11

1260,00

Разом

667,30

2873,94

288,15

316209

7035,60

49

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ (урожайність — 16 ц/га)

Показник

В натуральних показниках

Вартість

одиниці

ресурсів,

грн./од. вим

іру

На 1 га посіву, грн.

На 1 т продукції, грн.

Структура витрат, %

■Is

о

0 с

ТО

го

со

1

на 1 т продукції

Витрати праці, люд.-год.

6,67

4,17

Заробітна плата (основна, додаткова)з нарахуваннями, грн.

64,82

40,51

3,22

— в т. ч. нарахування на заробітну плату, грн.

17,22

10,76

0,85

Насіння, кг

66,00

41,25

3,27

— насіння соняшнику (покупне), кг

10

6,25

6,60

66,00

41,25

3,27

Мінеральні добрива, т

390,00

243,75

19,34

— нітроамофоска 16:16:16, кг

200

125,00

1,95

390,00

243,75

19,34

Засоби захисту рослин

64,16

40,10

3,18

інсектициди

(Штефесин 2,5%, к. е., л)

0,25

0,16

54,81

13,70

8,56

0,68

десиканти

(Реглон Супер 150SL, в. р. кг)

1

0,63

50,46

50,46

31,54

2,50

ПММ, кг

70,36

43,97

4,70

330,67

183,71

16,39

Електроенергія, кВт. год

1,2

0,75

0,24

0,29

0,18

0,01

Амортизаційні відрахування, грн.

415,84

259,90

20,61

Ремонт основних засобів, грн.

242,72

151,70

12,04

Транспортні витрати, т. км

9

5,00

1,05

8,40

5,25

0,42

Плата за оренду земельних ділянок, грн.

143,00

89,38

7,09

Інші матеріальні витрати, грн.

124,53

77,75

6,17

Страхові платежі, грн.

100,51

62,76

4,98

Загальновиробничі витрати, грн.

65,57

40,94

3,25

Виробничі витрати всього (виробнича собівартість)

2016,24

1260,15

100,00

50

Комментарии запрещены.