Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «Соняшник»

Ефективність ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПРИ РІЗНОМУ РЕСУРСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Мазоренко Д. І., Мазнєв Г. Є., Тіщенко Л. М., Бобловський О. Ю., Гаврилович Н. Ю., Красноруцький О. О., Артеменко О. О., Заіка С. О. При розробці наведених у даному виданні технологій виробництва соняшника був використаний підхід, який зводиться до класифікації аграрних підприємств за ступенем їх забезпеченості ресурсами для реалізації виробничо-комерційних процесів. Виконання всіх процесів виробничо-комерційної діяльності суб’єктів аграрного виробництва, а також отримання прибутку від здійснення цієї діяльності неможливе без залучення та використання... Подробнее

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ

Вирощування основних олійних культур є важливою складовою стратегії економічного розвитку України. В останні роки відбувається розширення посівних площ основних олійних культур в аграрних підприємствах, що зумовлене високим рівнем рентабельності їх виробництва порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами. За період 2008-2010 pp. збільшення посівної площі соняшнику становило 246,3 тис. га, або 6%, валового збору — 249 тис. т, або на 4%. Урожайність зменшилася на 0,3 ц/га, або на 2%. (Табл. 4.1). Спад продуктивності соняшнику відбувається щороку. При... Подробнее

ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕР1ГАННЯ

7.4 Пакування, маркування i транспортування нас! нневих парлй проводять згщно з вимога — ми ДСТУ1) Насжня стьськогосподарських культур. Вимоги до пакування, маркування i транспор­тування. 7.5 Зберюають HaciHHCBi партп згщно з вимогами ДСТУ1) Насжня стьськогосподарських куль­тур. Вимоги до зберюання. ... Подробнее

МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

7.2 CopToei якосл насжня пбрид1в, copTie, батьювських форм соняшнику визначають прове­дениям польового, KOMiproro, лабораторного жспектування, польового обстеження nocieiB, Грун­тового контролювання та електрофоретичного анал1зування насжня згщно з ДСТУ1) Нас1нництво со­няшнику. Ыспектування насжницьких nociвie i HaciHня, ДСТУ1) Насжня кукурудзи та соняшнику. Методи генетичноТ щентифжаци за електрофорезом бтюв. 7.3 Вщбирання i прмймання проб насжня, анал! зування на визначання ф1зичноТ чистоти, вмюту насжня жших роспин, схожосл, вологосл, а також арб1тражне анал1зування... Подробнее

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ

Соняшник дуже вимогливий до якості основної обробки грунту, позитивно реагує на комплексне виконання технологічних операцій у встановлені строки, з ретельним дотриманням агротехнічних вимог. Всі прийоми підготовки грунту під цю культуру повинні бути спрямовані на нагромадження, та збереження якомога більшої кількості вологи, максимальне знищення ю багаторічних і однорічних бур’янів, а також надання обробленому шару ґрунту оптимальної структури, та вирівнювання поверхні поля. Основна обробітка ґрунту повинна включати своєчасне поверхневе... Подробнее

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

7.1 Насжня ri6pnfliB, copTie, батьювських форм ri6pnfliB соняшнику приймають париями згщно з ДСТУ1) Насжня сгпьскогосподарських культур. Вимоги до пакування, маркування i транспортування. ... Подробнее

ГІБРИДИ ТА СОРТИ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН

Запорізький 28. Трилінійний гібрид середньостиглої групи з тривалістю вегетаційного періоду 110-115 діб. Висота рослин — 160-180 см. Гібрид комплексно стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси, насіння не обсипається при перестої. Максимальна врожайність гібрида — 35-38 ц/га, олійність насіння — 51-52%. Оптимальна густота стояння рослин на товарних посівах до збирання — 50-55 тис/га. Відмічається висока атрактивність бджіл, висока нектаропродуктивність. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Занесений до Реєстру сортів рослин... Подробнее

ВИМОГИ ДО СОРТОВИХ I ПОС1ВНИХ ЯКОСТЕЙ

6.1 Для виФвання соняшнику використовують насжня пбрид1в, copTie 1 та 2 репродукфй, за — несених до Державного реестру copTiB рослин УкраУни [1], а також батьювських форм пбрид1в. 6.2 До насння батьювських форм соняшнику вщносять насжня самозапиленних лiнiй, Ух сте — рильних аналопв та закр’тлювач’ш стерильности лжж-вщновлювач’ш фертильност! пилку, простих стерильних пбрид1в, copTiB. 6.3 Сортов! якостт батьювських форм, г! бридia, copTiB соняшнику повинж вщповщати вимогам, наведеним в таблиф 2. 6.4 У докуиенти на сортов! якосл насжня соняшнику показники... Подробнее

КЛАСИФ1КАЦ1Я

1.6 Насжня батьювських л! н!й соняшнику, пбрид1в та copTiB подтяеться за категор1ями (таблиця 1). Таблиця 1 — Категорп насжня батьк1вських лжж, пбрадв сорлв соняшнику ЛЖ1Я. пбрид, сорт Категория насжня СтерильН аналоги материнськоТ лжп, закртлювач! сгерильносл материнськоТ л! нiT, лжм-вщновлювач1 сфертильност! пилку ОН, EH, PH, Просн стерильж пбриди, прост! м! жл! тйш та трилжжж гбриди на товарн! qmi F1 Сорти ОН, ЕН, PH,, РН2 ... Подробнее

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарт! використано таю познаки та скорочення ОН — орипнальне насжня; EH — eniTHe насжня; F-i —пбридне насжня першого поколжня; РН^г— насжня першо’У—другоУ репродукфй. ... Подробнее