Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування»

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії — досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового та технічного призначен­ня, які одержують із знежиреного насіння. Олія відіграє важливу роль в раціональному харчуванні, вона використовується в їжу як у чистому вигляді, так і у вигляді різних продуктів, отриманих при переробці олії, — маргарину, кулінарного жиру, майонезу тощо. В техніці олія використовується для... Подробнее

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для сушіння насіння досить широко використовуються шахтні сушарки СЄШ-8, СЄШ-18 і СЄШ-16Р, СЄШ-16А. Основними вузлами шахтної сушарки є топка, дифузори сушильної камери, розвантажу­вальні механізми, охолоджуючі колонки та вентилятори. Витрати палива регулюються зміною тиску, під яким подається паливо. Сушарки,... Подробнее

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі: 1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який рухається; в розпушеному шарі, який рухаєть­ся; в шарі насіння, що падає, в умовах пневмотранспорту; при ком­бінованому стані шару насіння. 2. Конвективне сушіння з осцилюванням і переривчасте: ре — циркуляційне, імпульсне, з проміжним відлежуванням. 3. Сушіння з комбінованим підводом теплоносія: конвектив — но-кондуктивне,... Подробнее

Сушіння насіння соняшнику

Особливості насіння соняшнику як об’єкта сушки, зумовлені анатомічними особливостями, хімічним складом і фізичними вла­стивостями. Головна особливість полягає в тому, що запасні поживні речовини, які використовуються зародком для проростання, відкла­даються в насінні не у вигляді крохмалю, як це має місце у зерно­вих культур, а у вигляді олії та жирів. Олія відноситься до гідро­фобних речовин і не здатна поглинати воду. Тому волога, як уже відзначалося, накопичується в тих частинах насіння, де більше міститься білків та вуглеводів. Інтенсивність... Подробнее

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ТА ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ

Зберігання насіння розпочинається після того, як воно вивільни­лося з кошика. Спочатку воно зберігається в бункері комбайна, а потім на току, після очищення, сортування та калібрування — в зерносхови­щах. Процес зберігання насіння можна поділити на кілька етапів. Спочатку насіння може зберігатися нетривалий строк в місцях, забезпечених достатнім рівнем вентиляції, в основному примусо­вої, із використанням атмосферного повітря. Цей етап триває від первинного очищення до проведення сушіння. Другий етап зберігання стосується такого насіння,... Подробнее

СОНЯШНИК ЯК ОБ’ЄКТ ЗБИРАННЯ

Культура соняшнику за час вегетації формує значну вегета­тивну масу. В залежності від сорту (гібриду), зони вирощування вона становить 200 -350 ц/га. Особливості будови стебла та суцві­ття соняшника обумовлюють значну механічну міцність рослин. Так, для відривання корзинки від стебла потрібне зусилля в 250 — 550 Н. В той же час у більшості високолійних сортів, які мають тонку лушпину, зусилля більше 15 Н приводить до руйнування насіння. До цього слід додати виражену матрикальну різноякісність насіння. Різниця у розмірі, масі, виповненості насіння... Подробнее

ЗАХИСТ ПОСІВІВ СОНЯШНИКА ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ ТА БУР’ЯНІВ

Соняшник належить до культур із досить високою конкурен­тною здатністю та інтенсивністю росту. При цьому більшість су­часних сортів і гібридів мають імунітет проти основних збудників хвороб та ряду шкідників. При дотриманні основних вимог умов вирощування культура соняшнику в умовах України потребує мінімальних затрат на проведення захисних заходів. Основним положенням із недопущення розвитку епіфітотій, підвищення рівня чисельності шкідників та підтримання відповід­ного фітосанітарного стану посівів соняшника е дотримання сіво­зміни... Подробнее

ШКІДНИКИ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ

На теренах колишнього СРСР було зареєстровано більше 77 видів комах, які шкодять соняшнику. Але не всі вони завдають куль­турі однакової шкоди. Склад загрозливих шкідників залежить від географічної широти вирощування культури та біоцеяологічних і метеорологічних умов, що склалися. Більшість шкідників поліфаги, тому їх часто розглядають і як шкідників інших культур. За типом ураження шкідники соняшнику розділяють на три групи: 1) шкідники сходів; 2) шкідники листків та стебел; 3) шкідники кошиків та сім’янок. Шкідники сходів. В період сходів найбільшу... Подробнее

Бактеріальні та вірусні хвороби

Бактеріальне в’янення. Збудник — Erwinia cartovora (Johnes) Holland. Ознаки хвороби можна побачити на рослинах у фазу 3-4 пар справжніх листків. У хворих рослин верхня частина стебла зсихається й перекручується, набираючи колінчасто-зігнутої фор­ми. Стебло набуває бурого забарвлення, стає плоским, начебто гран­частим і надламується, краї листків закручуються всередину і за­сихають. Черешок листка також буріє. Хвороба просувається зни­зу догори по судинній системі. При пізньому зараженні ознаки хвороби проявляються найбільш чітко у фазу утворення кошиків.... Подробнее

ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ

Хвороби соняшника підрозділяють на грибні, бактеріальні та ві­русні. Найбільших збитків завдають хвороби грибного походження. Несправжня борошниста роса — широко розповсюджена хво­роба. Найбільш сильне ураження відзначається в лісостеповій, і в степовій зонах культивування соняшника. Розвитку хвороби спри­яють: тривала дощова та прохолодна погода, загущений та забур’я­нений носів, надлишок азотного живлення, глибоке загортання на­сіння. Збудник хвороби — гриб Plasmopara helianthi Novot. При веге­тації розвиває білу грибницю, шматочки якої легко... Подробнее