Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «Гибриды соняшнику»

ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПОСУХИ

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ Для Украши соняшник — дуже цен­на техшчна культура. В свою черту BiH ставить довол1 висою вимоги щодо юпмату мшця вирощування, а особливо до температури та во­логи. Про принципову придатшеть мюцевосН до вирощування на нш соняшнику говорять, виходячи з наявно! сумн ефективних тем­ператур. Окр1м того що для щвби соняшнику грунти повинн! про- грНися не менше шж до 6-8°С на глибиш 5 см, мгшмалыЩ сума ефективних температур для ран — Hix сорт1в та пбрщцв, тривалшть вегетативного перюду яких ста — новить близько 150 дн1в, повин­на... Подробнее

ГНИЛІ СОНЯШНИКУ ТА ЗАХОДИ щодо ОБМЕЖЕННЯ IX ШК1ДЛИВОСТІ

_______________________________ I. J1.__ Марков, к. б. н., професор НУБШ УкраУни Серед численних гнилей на со­няшнику найбшыпе еконолйчне значения у Bcix регюнах вирогцу — вання культури мають бша i cipa гниль Щ хвороби при 36iry спри — ятливих абютичних i бютичних чинниюв можуть нашвець звести зусилля товаровиробника при ви — рощуванш piei культури. Вивчен — ня цих захворювань i розробка захисних заход1в продовжуеться бшып шж 100 роюв, але акту — альшсть piei проблеми не знята i сьогоднг Це пояснюеться знач — ною пристосовашстю збудниюв цих захворювань — космополтв... Подробнее

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ЗМІНУ ШИРИНИ МІЖРЯДЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ I НОРМ ДОБРИВ

Ю.1. Ткал/ч, к. с.-г. н., ДУ Институт сшьського господарства степовоТ зони НААН Украши В дажй статт1 висвнлеш результати вирощування соняшнику 3i звуженими до 15, 30 та 35 см м1жряддями. За рахунок бтьш р1вном1рного розм1щення рослин на площ|’ вдаеться отримати вищу врожайнють культури i виключити з технологи догляду м1жрядш обробики. Таблиця 1. Вплив агротехн’пних прийомИв догляду за поавами рИзних строкИв, способИв авби на урожайнють соняшнику, т/га (середне за 4 роки Прийоми догляду Ширина м1жрядь, см 15 70 температура Грунту 8-10°С температура Грунту 14-16°С температура грунту 8-10°С температура... Подробнее

ОСОБЛИВОСТ1 ТЕХНОЛОГИ ВИРОЩУВАННЯ НАС1ННЯ Г1БРИД1В СОНЯШНИКУ НА Д1ЛЯНКАХ ПБРИДИЗАЦИ

Попередники Кращ1 — озим! i яр! зернов! культури; задовтьн! — кукурудза на силос! зерно; ripm! (незадовтьы) — гречка, цукровий буряк та овочев! культури. Внесения добрив Оптимальна доза внесения мшеральних добрив п! д основний оброб! ток фунту N45P6oK45 кг д! ючоТ речовини на 1 гектар. Цю дозу можна внести пщ культиващю. Враховуючи деф! цит i висою ц! ни на м! неральн! добрива, бажано вносити Гх в рядки малими дозами i3 розрахунку N10P15K30 кг на 1 гектар. Основний оброб’нпок Грунту Лущения стерн! дисковими лущильниками ЛДГ-10 або ЛДГ-15 на глибину 6-8 см в два... Подробнее

ТЕХНОЛОГИЯ ВИРОЩУВАННЯ Результати випробувань пбрид! в соняшнику в стьгосппщприемствах в 2009-2010 роках

За даними господарств в 2009 рощ урожайнють трьохлшмного пбриду Ясон в ТОВ «Новолозоватське» Кривор1зького р-ну склала 2,43 т/га, СФГ «Урожай» Первомайського р-ну ХарювськоТ обл. — 2,40 т/га, ТОВ СП «Агросфера» ДнюропетровськоТ обл. — 2,77 т/га, ПП «ArpoxiM» Юровоградсько! обл. — 2,60 т/га, ПП «Агровщродження» ЧеркаськоТ обл. — 3,10 т/га, ФГ «Порохня» ПолтавськоТ обл. — 3,10 т/га. У 2010 рощ, незважаючи на несприятлив1 погодно — кл1матичш умови, що склалися в бтьшосп областей УкраТни, в ТОВ «Р|членд iHBecT» Балаклпвського р-ну ХарювськоТ обл. було отримано урожайнють... Подробнее

Система xiMiHHoro захисту соняшнику

Шкщливий орган1зм Економ1чний nopir шкодочинносл Фенолопчы фази Передпоавний перюд Сходи — дв1 пари ЛИСТЮВ ш, , ж. * Етапи органогенезу 1, II Комплекс хвороб Все насшня Апрон XL, Роялфло, Колфуго супер, Максим XL Грунтов! та наземы шюдники cxoflie Бтьше 3-5 личинок ковалиюв на 1м2 Kpyi3ep, Космос 250, Семафор, Гаучо Комплекс хвороб та шкщниюв Бакова cyMiuj препарате Однор1чн1 злаков1 та дводольн1 бур’яни У Luapi Грунту 0-10 см бтьше 500 наанин бур’яыв на 1 м2 Харнес, Дуал голд, Оскар, Гвард1ан, Г езагард (до появи сход1в) ГПщаний та... Подробнее

ТЕХНОЛОГИ НА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ НАС1ННЯ Г1БРИД1В СОНЯШНИКУ НА Д1ЛЯНКАХ Г1БРИДИЗАЦН

TOC o "1-5" h z Площа, га 100 Попередник Озима пшениця Природна зона Люостеп Урожайнють, т/га 1,5 MiHiManbHi норми внесения мжеральних добрив, кг д. р. /га — азотних 30 — фосфорних 30 — калмних 30 № п/п Технолопчна операция ! Одиниця вим’фу I J3 =г S X Z Ct 0 п £■ н ю о о. L. к о ю о Обслуговую- чий персонал енергомашина с.-г. машина S о. о н- (П п X сз X ф 2 S X Ь; ю 0 о. 1 X марка J3 н о *5 л ц ’5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Основний o6po6imoK фунту 1 Лущшня стерт на глибину 6-8 см га 200 Т-150К ЛДГ-15 1 1 2 Навантаження мш. добрив (N20P20K20) т 21 ЮМЗ-80 ПФ-0,75 1 1 3 Транспортування... Подробнее

ПЕРСПЕКТИВНИЙ

Орипнатор 1нститут рослинництва iM. В. Я. Юр’ева Тип пбрида Простий м1жлшшний PiK внесения до Реестру Визнаний перспективним на 2011 р. Зона вирощування Степ, ГПсостеп УкраТни МОРФОЛОГ1ЧН1 ОЗНАКИ Висота 165-170 см Кошик Сильно випуклоТ форми, д1аметром 21- 22 см БЮЛОПЧН1 ОСОБЛИВОСТ! Група стиглосл Середньораннш, тривалють перюду "сходи — ф1з|’олопчна стиглють" 108-110 д! б Слйюсть до вилягання Висока Посухослйюсть Висока Слйюсть до осипання Висока Толерантнють до загущения Висока Слйюсть до несправжньоТ борошнистоТ роси Висока Слйюсть... Подробнее

РАНОК

1нститут рослинництва iM. В. Я. Юр’ева АК «Контакт» Сорт кондитерського напрямку 2003 р ГПсостеп i Степ УкраГни МОРФОЛОГ1ЧН1 ОЗНАКИ Висота Кошик 140-160 см. Злегка випукпоТ форми, д1аметром 20- 26 см. БЮЛОГ1ЧН1 ОСОБЛИВОСТ1 Група стиглосл Слйюсть до несправжньоТ борошнистоТ роси Слйюсть до вовчка Панцирнють Ранньостиглий, тривалють вегетацмного перюду до 104-107 дыв. Висока Висока 99,4 % ГОСПОДАРЧ1 ОЗНАКИ Потенцшна урожайнють 3,2 т/га Маса 1000 насшин 90-110 г. Лушпиннють 23-25 % Вмют олм в HaciHHi 44-46 %. Орипнатор Тип пбрида PiK внесения до Реестру Зона вирощування 1нститут... Подробнее

ФОРВАРД

Орипнатор Тип пбрида PiK внесения до Реестру Зона вирощування 1нститут рослинництва iM. В. Я. Юр’ева Простий м1жтшйний 2008 р Люостеп i Степ УкраТни МОРФОЛОГ1ЧН1 ОЗНАКИ Висота Кошик 180-187 см Злегка випуклоТ форми, д1аметром 16- 20 см БЮЛОГ1ЧН1 ОСОБЛИВОСТ! перюду до 108 Група стиглосл Слйюсть до вилягання Посухослйюсть Слйюсть до осипання Толерантнють до загущения Слйюсть до несправжньоТ борошнистоТ роси Слйюсть до гнилей Слйюсть до вовчка Панцирнють Середньоранжй, тривалють "сходи — ф1зюлопчна стиглють" Д! б Висока Висока Висока Висока Висока Витривалий... Подробнее