Печь для жарки электро 30кг в час, 550 дол
Упаковочный полуавтомат для семечек орешек 1100 дол. США

Архив рубрики «Чума XXI столетие волчок»

Особливості застосування гербіциду Євро-Лайтнінг®

А) Строки застосування Рекомендується застосовувати пре­парат у фазу 4-х справжніх листків культури. За стадіями бур’янів Євро-Лайтнінг® слід застосовувати в період ак­тивного росту бур’янів. Дводольні не повинні переростати фазу 6-ти листків (лобода біла — 4-х листків), а злакові — 4-х листків. При високій засміченості видами амброзії рекомендована фаза — до 4-х справжніх листків бур’яну. Крім бур’янистих рослин, що зійшли до моменту обробки, Євро-Лайтнінг® при потраплянні в ґрунт стримує і бур’яни, що проростають. Гербіцид... Подробнее

Рекомендації щодо застосування

1,0 л/га — при оптимальних умовах (бур’яни на ранніх стадіях розвитку і активного росту), а також на легких ґрунтах. 1,2 л/га — основна реко­мендована норма — прекрасно діє навіть при менш оптимальних умовах (бур’яни на більш пізніх стадіях роз­витку, проблемні бур’яни). УВАГА! Більшість сільськогос­подарських культур, у т. ч. звичайні сорти і гібриди соняшнику, високочутливі до впливу препарату Євро-Лайтнінг®. Внесення гербіциду на посівах цих культур може викли­кати їхнє сильне пригнічення або повну загибель. Після застосування... Подробнее

Механізм дії гербіциду Євро-Лайтнінг®

При потраплянні на рослину бур’яна імазапір та імазамокс швидко по­глинаються через листя, а також проникають у рослину через коріння. Ці діючі речовини попадають через ксилему і флоему в тканини рослин, де вони діють як інгібітори ензиму ацетолактатсинтетази (ALS). Цей ен­зим є тільки в рослин і бактерій, його немає у тварин. ALS є каталізатором біосинтезу незамінних амінокислот: валіну, лейцину та ізолейцину. Придушення утворення ALS імідазолінонами блокує утворення цих незамінних амінокислот і синтезу білка, що у свою чергу, призводить до... Подробнее

Актуальні тенденції українського ринку соняшнику

Серед світових виробників Україна посідає друге місце за валовим збором насіння соняшнику, який є традиційною олійною культурою країни. За даними Держкомстату останніми роками в Україні виробляється 7,0 — 8,4 млн. тонн со­няшнику (у 2011 році — 8,8 млн. тонн станом на 10.11.2011). Активний роз­виток олійно-жирової промисловості вимагає відповідного рівня забезпе­чення олійною сировиною. За період 1995 — 2011 рр. відбулось значне на­рощування потужностей із переробки насіння олійних культур: з 2,0 млн. тонн на рік до 10 млн. тонн. На жаль, збільшення виробництва... Подробнее

Коротка характеристи­ка препарату Євро-Лайтнінг®

Препаративна форма: розчинний концентрат (РК) Містить дві діючі речовини: імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л Сільгоспвиробники, селекціонери, вчені багатьох країн стурбовані поя­вою нових рас вовчка. Вже більш 150 років паразит переслідує культурні рослини соняшнику. В періоди з 1882 — 1925 та 1925 — 1960 роки було ідентифіковано раси вовчка A, B, 1882 1925 1960 1960 1995 2004 2011 C, D. Часовий проміжок між появою кожної послідуючої фізіологічної раси становив в межах 45 років. Сучасний рівень селекційних методик добо­ру генетичного матеріалу останні 20 років знаходиться... Подробнее

Заходи боротьби із вовчком

1. Правильне чергування культур, при якому соняшник повертається на ділянку не раніше, ніж через 8 років. До сівозміни повинні входити культу­ри, що не уражаються, — кукурудза, буряк. Цей захід сприяє ліквідації во­гнищ вовчка та знижує кількість його насіння в орному шарі. 2. Знищення вовчка в полі до обнасінення; знищення бур’янів, особливо полину, нетреби як рос­лин, що уражаються вовчком. 3. Глибока зяблева оранка, при якій насіння вовчка з верхнього орного шару потрапляє на значну глиби­ну (25 — 27см), що різко знижує ступінь його проростання. 4.... Подробнее

Чума XXI століття вовчок

соняшниковий Вовчкові — найчисленніша група облігатних підземних паразитів. Рід вовчків — Orobanche — у порівнянні з іншими родами родини вовчкових відрізняється винятковою різноманітністю видового складу (відомо до 120-ти видів). Пояснюється це широким ареалом поширення і великим діапазоном у виборі рослин — хазяїв. Представники роду вовчків паразитують на дикоростучих, куль­турних і бур’янистих рослинах. Вовчок соняшниковий відрізняється від інших видів вовчка нерозгалу — женим стеблом висотою до 30 см і більше. Стебло м’ясисте,... Подробнее

Особенности применения гербицида Євро-Лайтнінг®

А) Сроки применения Рекомендуется применять препарат в фазу 4-х истинных листков культуры. За стадіями сорняков Євро-Лайтнінг® нужно применять в период активного роста сорняков. Двухдольные не должны перерастать фазу 6-ты листков (лебеда белая — 4-х листков), а злаку — 4-х листков. При высокой засоренности видами амброзии рекомендованная фаза — к 4-х истинных листков сорняка. Кроме сорных растений, которые сошли к моменту обработки, Євро-Лайтнінг® при попадании в грунт сдерживает и сорняки, которые прорастают. Гербицид Євро-Лайтнінг® применять... Подробнее

Рекомендации относительно применения

1,0 л/га — при оптимальных условиях (сорняки на ранних стадиях развития и активного роста), а также на легких грунтах. 1,2 л/га — основная рекомендованная норма — прекрасно действует даже при менее оптимальных условиях (сорняки на более поздних стадиях развития, проблемные сорняки). ВНИМАНИЕ! Большинство сельскохозяйственных культур, в т. ч. обычные сорта и гибриды подсолнечника, высокочувствительные к влиянию препарата Євро-Лайтнінг®. Внесение гербицида на посевах этих культур может вызвать их сильное угнетение или полную гибель. После... Подробнее

Механизм действия гербицида Євро-Лайтнінг®

При попадании на растение бур’яна імазапір и імазамокс быстро поглощаются через листву, а также внедряются в растение через корни. Эти действующие вещества попадают через ксилему и флоему в ткани растений, где они действуют как ингибиторы ензиму ацетолактатсинтетази (ALS). Этот ензим есть только у растений и бактерий, его нет у животных. ALS является катализатором биосинтеза незаменимых аминокислот: валіну, лейцина и изолейцина. Подавление образования ALS імідазолінонами блокирует образование этих незаменимых аминокислот и синтеза белка, который... Подробнее